Skip to main content
Staying-Well-At-Work-Web-Banner

Christina Parker - Cynghorwr

Ers ennill fy ngradd mewn Seicoleg yn 2003 a chymhwyso'n Gynghorwr yn 2012, rydw i wedi gweithio i Gymorth i Ferched Cymru, ChildLine, Atal-y-fro, Eye to Eye, Gwasanaeth Cynghori Bro Morgannwg a New Pathways. Rydw i wedi hefyd cofrestru'n aelod o Gymdeithas Cynghori a Seicotherapi Prydain (BACP) ac yn gweithio yn unol â'i Fframwaith Moesegol o ran Arferion Da.

Rydw i'n credu bod yna gyfnodau yn ein bywydau lle mae angen lle ac amser arnon ni i ddechrau deall yr hyn sydd wedi digwydd neu newid. Mae hyn yn enwedig o wir mewn sefyllfaoedd anodd neu gyfnodau o orbryder a phwysau.

Rydw i'n ymdrechu i ddarparu amgylchedd diogel, cyfrinachol a llonydd lle mae modd i berson deimlo'n gyfforddus i siarad ac archwilio ei sefyllfa, meddyliau, teimladau, cymhelliant, pryderon ac ofnau ei hun. Dyma gyfnod i chi ac amdanoch chi – mae'n anfeirniadol ac yn empathig felly caiff newid cadarnhaol ddigwydd.  Rydw i o'r farn bod hyn yn galluogi pobl i ddeall eu hunain yn well a chyrraedd eu llawn botensial.

Sgiliau neu Arbenigedd

Mae fy ngwaith wedi'i lywio a'i ysbrydoli gan theori sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, theori seicodynamig a theori ymlyniad. Mae gyda fi dros 7 blynedd o brofiad ym myd cynghori ac rydw i wedi gweithio gydag oedolion, plant a phobl ifainc sydd ag amrywiaeth o broblemau gan gynnwys galar, colled, iselder a gorbryder, hunan-barch isel, problemau gyda'r teulu/perthnasau. Hefyd, mae gyda fi ddiddordeb penodol mewn trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.