Skip to main content

Manteision Ailgylchu

 • Lleihau'r gwastraff sy'n cael ei anfon i safleoedd tirlenwi/ ei losgi
 • Cadw adnoddau naturiol megis coed, dŵr a mwynau
 • Atal llygredd drwy leihau'r angen am ddeunyddiau crai newydd
 •  Arbed ynni
 • Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr sy'n effeithio ar yr hinsawdd yn fyd-eang
 • Cyfrannu at gynnal yr amgylchedd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol

A wyddoch chi? – mae modd ailgylchu neu gompostio 80% o wastraff solet trefol yng Nghymru drwy amryw ddulliau. Drwy ailgylchu, gallwch chi helpu i leihau'r gwastraff sy'n cael ei anfon i  safleoedd tirlenwi.

Mae mwy na 500 o safleoedd tirlenwi yn y DU sy'n cynhyrchu'r nwy niweidiol methan. Mae’r nwy yma yn lleihau'r adnoddau y mae modd eu hailddefnyddio, ac yn llygru'r tir, dŵr, a'r aer. Mae'r safleoedd yma yn llenwi'n gyflym iawn.

Mae Safle Tirlenwi Bryn Pica, Llwydcoed yn safle tirlenwi gweithiol. Ers mis Ebrill 2016, dydy'r safle ddim wedi anfon unrhyw wastraff i gael ei dirlenwi yng Nghwm Cynon.

Canllawiau clir am yr hyn y mae modd ei ailgylchu yn Rhondda Cynon Taf.

Beth alla i ailgylchu?

Beth gallwch chi ei ailgylchu?

Lawrlwythwch y ffeil PDF y mae modd ei hargraffu.

Ble gallwch chi gael bagiau ailgylchu?

Mae Bryn Bin yn ateb eich cwestiynau ailgylchu allweddol.....

Manteision Ailgylchu Gwastraff Gwyrdd/Gwastraff o'r Ardd

 • Mae'r holl wastraff o'r ardd y bydd y Cyngor yn ei gasglu yn cael ei droi'n wrtaith.  Mae'r gwrtaith hwnnw yn cael ei ddefnyddio mewn parciau, rhandiroedd a  chynlluniau adfer tir ledled Rhondda Cynon Taf.
 • Mae tua 10% o gynnwys eich gwastraff bag du/bin yn wastraff o'r ardd/gwyrdd. Os byddwch chi'n rhoi'r rhain yn eich bag du/bin, byddan nhw'n mynd i safleoedd tirlenwi lle byddan nhw'n cynhyrchu nwyon llygru wrth iddyn nhw bydru. Byddwch cystal â pheidio â'u rhoi yn eich bag du/bin - ailgylchwch nhw yn lle.

Cadwch eich gwastraff o'r ardd  ar wahân i'ch gwastraff ailgylchu arferol oherwydd bod hwn yn cael ei ailgylchu mewn modd gwahanol.

Tynnwch bridd, gro a cherrig o'ch gwastraff gwyrdd oherwydd nad oes modd i ni ailgylchu'r rhain yn rhan o'ch gwastraff o'r ardd ar hyn o bryd.

Does dim modd i'r Cyngor gasglu hen siediau na rhai sydd wedi torri, setiau patio na theganau awyr agored wrth ochr y ffordd.

Pa wastraff y gallwch chi ei ailgylchu o'r ardd?

Ble gallwch chi gael  bagiau ailgylchu gwastraff o'r ardd?

Manteision Ailgylchu Gwastraff Bwyd

 • Mae'r holl wastraff o'r ardd y bydd y Cyngor yn ei gasglu yn cael ei droi'n wrtaith. Mae'r gwrtaith hwnnw yn cael ei ddefnyddio mewn parciau, rhandiroedd a chynlluniau adfer tir ledled Rhondda Cynon Taf.
 • Mae tua 10% o gynnwys eich gwastraff bag du/bin yn wastraff o'r ardd/gwyrdd. Os byddwch chi'n rhoi'r rhain yn eich bag du/bin, byddan nhw'n mynd i safleoedd tirlenwi lle byddan nhw'n cynhyrchu nwyon llygru wrth iddyn nhw bydru. Gofynnwn yn garedig i chi beidio â'u rhoi yn eich bag du/bin – ailgylchwch nhw yn lle.

Pa wastraff bwyd y gallwch chi ei ailgylchu?

Ble gallwch chi gael bagiau  ailgylchu bwyd?

Manteision Ailgylchu Cewynnau

 • Erbyn y bydd plentyn yn ddwy flwydd a hanner oed, bydd wedi defnyddio 6,500 o gewynnau ar gyfartaledd. Mae hynny'n fwy na 10 dunnell o wastraff.
 • Ar hyn o bryd, mae 3 biliwn o gewynnau tafladwy yn cael eu hanfon i safleoedd tirlenwi ledled y DU bob blwyddyn, sy'n gyfwerth ag 8 miliwn y dydd. Dyna lawer o becynnau drewllyd sy'n cael eu gadael i bydru! Mae'n bwysig bod pobl yn eu hailgylchu yn lle eu rhoi nhw yn eu gwastraff cyffredinol.
 • Mae cewynnau tafladwy wedi'u gwneud o blastig, elastig, glud, papur a chemegau sydd ddim yn pydru'n rhwydd, ac mae'n bosibl y byddan nhw'n rhyddhau tocsinau i'r tir. Mewn gwirionedd, mae'n debyg y gallai gymryd cannoedd o flynyddoedd (neu fwy na 500 o flynyddoedd, yn ôl rhai) cyn i gewynnau tafladwy ddechrau pydru.
 • Yn ogystal â hynny, mae methan yn cael ei ryddhau i'r awyr – nwy tŷ gwydr sy'n ddwywaith yn fwy peryglus na charbon deuocsid – ac mae hyn yn cyfrannu at effaith cynhesu byd-eang. Mewn gwirionedd, mae cyfanswm cewynnau tafladwy pob plentyn yn cynhyrchu hyd at 630kg o fethan – sef cymaint â'r hyn y mae car yn ei gynhyrchu wrth deithio dros 1,800 o filltiroedd.

I ble mae eich gwastraff ailgylchu yn mynd?

Mae holl wastraff ailgylchu RhCT yn mynd i ganolfan didoli gwastraff ailgylchu Amgen Cymru <http://www.amgen-cymru.com/> yn Llwydcoed. Mae'n cael ei ddidoli'n domennydd plastig, gwydr, papur a metal ac mae'r rhain yn cael eu hanfon i ganolfannau ailgylchu penodol ledled y DU.

Sut mae'r deunyddiau yma yn cael eu hailgylchu?

Sut mae'r deunyddiau yma yn cael eu hailgylchu?

 

 

 

Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned

Mae gan y Cyngor saith Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned (CAG) ledled y Fwrdeistref Sirol - maen nhw'n gwneud ailgylchu yn haws byth!