Skip to main content

Archwilio a Rheoleiddio'r Cyngor

Beth yw barn y Rheolyddion am y Cyngor a'i wasanaethau?

Mae sawl corff rheoleiddio annibynnol sy'n archwilio, arolygu, adolygu ac adrodd ynglŷn â'r Cyngor a'i wasanaethau er mwyn sicrhau bod preswylwyr yn derbyn y gwasanaethau gorau posib a gwerth eu harian gan y Cyngor. Mae'r cyrff yma'n gweithredu ar wahân i'r Cyngor, ac yn aml maen nhw'n cael eu hadnabod fel y 'rheolyddion'.

Mae gwaith y rheolyddion hefyd yn rhoi sicrwydd i Gynghorwyr a phreswylwyr bod y Cyngor yn gwella, ac yn hyrwyddo gwaith gwella pellach. Mae'r rheolyddion hefyd yn galw'r Cyngor i gyfrif am yr hyn sydd ddim yn dda neu sydd ddim yn mynd rhagddo. Mae rheolyddion hefyd yn rhannu gwybodaeth â Llywodraeth Cymru er mwyn iddi ddatblygu strategaethau a gwasanaethau gwell.

Y prif gyrff rheoleiddio ar gyfer ein gwasanaethau yw:

Swyddfa Archwilio Cymru

Dyma bwyllgor gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru. Nod y Swyddfa Archwilio Cymru yw sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei wario a'i reoli mewn modd call, a bod cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn deall sut i wella deilliannau.

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yn disodli Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)

Dyma'r corff rheoleiddio ar gyfer gwasanaethau gofal cymdeithasol a gofal plant yng Nghymru. O warchodwyr plant, i feithrinfeydd, ac i gartrefi i'r henoed, mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn gyfrifol am gofrestru, arolygu a gweithredu i wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau er llesiant pobl Cymru. Cafodd Llythyr adolygu perfformiad blynyddol awdurdodau Lleol 2019/20 ei gyhoeddi ym mis Awst  2020.  Dyma'r adroddiad diweddaraf.

Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru (ESTYN)

Mae Estyn yn arolygu ansawdd a safonau darparwyr addysg a hyfforddiant yng Nghymru, gan gynnwys meithrinfeydd, ysgolion cynradd ac uwchradd, colegau, gwasanaethau addysg yr awdurdod lleol ar gyfer plant a phobl ifainc, addysg a hyfforddiant i athrawon, ysgolion arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion.

Mae Estyn hefyd yn arolygu Consortiwm Canolbarth y De ac ysgolion yn yr ardal. Ewch i www.estyn.gov.uk i fwrw golwg ar adroddiad arolygu unigol.

Mae Comisiynydd y Gymraeg hefyd yn ein rheoleiddio.

Ar ôl i'r rheolyddion gwblhau archwiliad, caiff adroddiad ei baratoi er mwyn rhannu'r darganfyddiadau â'r cyhoedd. Mae hyn yn helpu eraill i ddeall mwy am y Cyngor a'i wasanaethau, ac yn arwain at benderfyniadau a deilliannau gwell ar gyfer y preswylwyr.

Mae gwaith y rheolyddion hefyd yn rhoi sicrwydd i Gynghorwyr a phreswylwyr bod y Cyngor yn gwella, ac yn hyrwyddo gwaith gwella pellach. Mae'r rheolyddion hefyd yn galw'r Cyngor i gyfrif am yr hyn sydd ddim yn dda neu sydd ddim yn mynd rhagddo. Mae rheolyddion hefyd yn rhannu gwybodaeth â Llywodraeth Cymru er mwyn iddi ddatblygu strategaethau a gwasanaethau gwell. Oherwydd bod yr adroddiadau yma ar gael i bawb, mae'r broses yn arwain at benderfyniadau a deilliannau gwell ar gyfer y preswylwyr.

Ar ôl i'r Cyngor dderbyn adroddiad archwilio, mae'r swyddogion a'r cynghorwyr yn mynd ati i ystyried ei sylwadau. Mae modd defnyddio darganfyddiadau ac argymhellion er mwyn cryfhau ein trefniadau neu wella gwasanaethau'r Cyngor.

Mae pob adroddiad sy'n cael ei gyhoeddi gan y rheolyddion yn cael ei adrodd yn ôl i Gabinet y Cyngor ac yn cael ei adolygu gan y Pwyllgor Craffu perthnasol yn ogystal â chael ei rannu â'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.Isod, mae modd i chi weld yr adroddiadau sydd wedi cael eu cyhoeddi gan y rheolyddion ers mis Ionawr 2016.

Adroddiad Rheoleiddio

Pwyllgor

Statws yr Adroddiad Cenedlaethol/Lleol

Corff Rheoleiddio

Adolygiad Asesu Risg a Sicrwydd Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - 7 Rhag 2022 Lleol Archwilio Cymru
Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg – Bwrdd y Rhaglen Arweinyddiaeth Drawsnewidiol – Adolygiad Llywodraethu Sylfaenol Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - 7 Rhag 2022 Cenedlaethol Archwilio Cymru
Taliadau Uniongyrchol ar gyfer Gofal Cymdeithasol i Oedolion Pwyllgor Craffu - Gwasanaethau Cymuned - 24ain Hydref 2022 Cenedlaethol Archwilio Cymru
Llamu Ymlaen – Rheoli Asedau'n Strategol Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 10fed Hyfred 2022 Lleol Archwilio Cymru

Llamu Ymlaen – Y Gweithlu

Pwllgor Trosolwg a Chraffu 10fed Hydref 2022 Lleol Archwilio Cymru

Archwilio Cymru- Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2021

Mae hyn yn cynnwys yr tri ar ddeg adroddiau canlynol gan Swyddfa Archwilio Cymru

Cyngor 19 Ionawr 22 Lleol Archwilio Cymru
Profi, Olrhain, Diogelu yng Nghymru: Trosolwg o'r Cynnydd Hyd Yma Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Mercher, 23ain Mawrth, 2022  Cenedlaethol Archwilio Cymru

Caffael a chyflenwi cyfarpar diogelu personol yn ystod pandemig COVID-19

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Mercher, 23ain Mawrth, 2022  Cenedlaethol Archwilio Cymru
Caffael a Chyflenwi Cyfarpar Diogelu Personol ar gyfer Pandemig COVID-19 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Mercher, 23ain Mawrth, 2022  Cenedlaethol Archwilio Cymru
Gweithredu rhaglen frechu COVID-19 yng Nghymru Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Mercher, 23ain Mawrth, 2022  Cenedlaethol Archwilio Cymru
Cynaliadwyedd Ariannol Llywodraeth Leol o ganlyniad i'r Pandemig COVID-19 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Mercher, 23ain Mawrth, 2022  Lleol Archwilio Cymru
Cynaliadwyedd Ariannol Llywodraeth Leol o ganlyniad i'r Pandemig COVID-19 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Mercher, 23ain Mawrth, 2022  Cenedlaethol Archwilio Cymru

Cynaliadwyedd Ariannol Llywodraeth Leol - Effaith COVID-19, Adferiad a Heriau yn y Dyfodo

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Mercher, 23ain Mawrth, 2022  Cenedlaethol Archwilio Cymru
Adroddiad blynyddol Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid (DoLS) 2019-20 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Mercher, 23ain Mawrth, 2022  Cenedlaethol Arolygiaeth Gofal Cymru / Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru
Adroddiad Trosolwg Cenedlaethol o Archwiliadau Sicrwydd Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Mercher, 23ain Mawrth, 2022  Cenedlaethol Arolygiaeth Gofal Cymru 
Gadewch i mi ffynnu’ Adolygiad cenedlaethol o gymorth cynnar, gofal a chefnogaeth a’r trefniadau trosglwyddo i blant anabl yng Nghymru Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Mercher, 23ain Mawrth, 2022  Cenedlaethol Arolygiaeth Gofal Cymru 
Yn ôl eich doethineb - Gwasanaethau Dewisol Llywodraeth Leo Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Mercher, 23ain Mawrth, 2022  Cenedlaethol Archwilio Cymru
Adfywio Canol Trefi yng Nghymru Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Mercher, 23ain Mawrth, 2022  Cenedlaethol Archwilio Cymru

Archwiliad o asesiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf o berfformiad 2020-21

 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Mercher, 23ain Mawrth, 2022  Lleol  Archwilio Cymru 

Archwilio Cymru- Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020 

Mae hyn yn cynnwys yr tri ar ddeg adroddiau canlynol gan Swyddfa Archwilio Cymru

Cyngor 10 Mawrth 21 Lleol  Archwilio Cymru 
Cyfrifon 2019-20 y Cyngor 12 Mai 21 Lleol Archwilio Cymru 
Archwiliad Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 12 Mai 21 Lleol Archwilio Cymru 
Archwiliad o Gynllun Gwella Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ar gyfer 2020-21 12 Mai 21 Lleol Archwilio Cymru 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf- Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol (Mawrth 2020) 12 Mai 21 Lleol Archwilio Cymru 
Llythyr adolygu perfformiad blynyddol awdurdodau Lleol Ebrill 2019- Mawrth 2020 12 Mai 21 Lleol AGC
Cymorth awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol i ysgolion ac UCDau i ymateb i Covid-19 12 Mai 21 Lleol Estyn
Y Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru 2018-20 (Hydref 2020) 12 Mai 21 Cenedlaethol Archwilio Cymru 
Y ‘drws blaen’ I ofal cymdeithasol I oedolion Medi 2019 12 Mai 21 Cenedlaethol Archwilio Cymru 
Adolygiad o Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Hydref 2019 12 Mai 21 Cenedlaethol Archwilio Cymru 
Cynnydd o ran rhoi’r Ddeddf Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol ar waith Tachwedd 2019 12 Mai 21 Cenedlaethol Archwilio Cymru 
Cysgu Allan yng Nghymru- Problem I Bawb; Cyfrifoldeb I Neb 12 Mai 21 Cenedlaethol Archwilio Cymru 
Deddfu gwell:yr her o roi deddfwriaeth ar waith 12 Mai 21 Cenedlaethol Archwilio Cymru 

Masnacheiddio mewn Llywodraeth Leol

12 Mai 21 Cenedlaethol Archwilio Cymru 

Tystysgrif Cydymffurfiaeth- Archwiliad o Gynllun Gwella Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ar gyfer 2020-21

  Lleol  Archwilio Cymru 
Tystysgrif Cydymffurfiaeth- Archwiliad o berfformiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 2019-20   Lleol Archwilio Cymru
Tystysgrif Cydymffurfiaeth- Archwiliad o Gynllun Gwella Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ar gyfer 2019-20   Lleol Swyddfa Archwilio Cymru

Tystysgrif Cydymffurfiaeth- Archwiliad o berfformiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 2018-19

 

Lleol

Swyddfa Archwilio Cymru

Adroddiad Gwella Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru 2018-19

Mae hyn yn cynnwys yr deuddeg adroddiau canlynol gan Swyddfa Archwilio Cymru:

Cyngor 18 Medi 19

Lleol

Swyddfa Archwilio Cymru

Archwilia Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol- Hydref 19 20 Ionawr 20 Lleol Swyddfa Archwilio Cymru
Cyflawni â Llai Gwasanaethau Iechyd yr Amgylchedd Adolygiad Dilynol- Hydref 19 20 Ionawr 20  Lleol Swyddfa Archwilio Cymru

Adolygiad dilynol o drefniadau corfforaethol ar gyfer diogelu plant- Hydref 19

20 Ionawr 20  Lleol Swyddfa Archwilio Cymru
Arolygiad o Wasanaethau Oedolion Hŷn: Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 20 Ionawr 20  Lleol  AGC
Llythyr adolygu perfformiad blynyddol awdurdodau Lleol 2018/19: Cyngor Bwrdeistref Siriol Rhondda Cynon Taf 20 Ionawr 20 Lleol   AGC
Caffael Capasiti Trin Gwastraff Gweddilliol a Gwastraff Bwyd- Hydref 2018 20 Ionawr 20 Cenedlaethol Swyddfa Archwilio Cymru
Rheoli Gwastraff yng Nghymru: Ailgylchu Trefol- Hydref 2018 20 Ionawr 20  Cenedlaethol Swyddfa Archwilio Cymru
Rheoli Gwastraff yng Nghymru- Atal Gwastraff- Mawrth 2019 20 Ionawr 20  Cenedlaethol Swyddfa Archwilio Cymru
Gwasanaethau Llywodraeth Leol i Gymunedau Gwledig- Tachwedd 2018 20 Ionawr 20  Cenedlaethol Swyddfa Archwilio Cymru
Darparu Gwasanaethau Llywodraeth Leol i Gymunedau Gwledig: Trosglwyddo Asedau Cymunedol- Tachwedd 2018 20 Ionawr 20  Cenedlaethol Swyddfa Archwilio Cymru
Aeddfedrwydd llywodraeth leol o ran y defnydd o ddata- Rhagfyr 2018 20 Ionawr 20   Cenedlaethol Swyddfa Archwilio Cymru
Effeithiolrwydd awdurdodau cynllunio lleol yng Nghymru- Mehefin 2019 20 Ionawr 20   Cenedlaethol Swyddfa Achwilio Cymru 

Tystysgrif Cydymffurfiaeth- Archwiliad o Gynllun Gwella 2018-19 Cyngor Sir Bwrdeistref Rhondda Cynon Taf- Tachwedd 18

 

 Lleol

Swyddfa Archwilio Cymru

Tystysgrif Cydymffurfiaeth- Archwiliad o Asesiad o Berfformiad 2017-18 Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf- Hydref 18

 

 Lleol

Swyddfa Archwilio Cymru

Adroddiad Gwella Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru- 2017-18

Mae hyn yn cynnwys yr deg adroddiadau canlynol gan Swyddfa Archwilio Cymru:

Cyngor 19 Medi 18

Lleol

Swyddfa Archwilio Cymru

Trosolwg a Chraffu: Addas ar gyfer y dyfodol?- Gorffennaf 18

22 Hydref 18

Lleol

Swyddfa Archwilio Cymru

Cynllunio Arbedion

13 Medi 17

 Lleol

Swyddfa Archwilio Cymru

Cynllunio Arbedion mewn Cynghorau yng Nghymru- Mehefin 17

Cyngor 21 Mehefin 17

 Cenedlaethol

 

Comisiynu gwasanaethau llety ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu yn strategol - Mai 18

22 Hydref 18

 

 

Siaradwch fy iaith: Goresgyn rhwystrau iaith a chyfathrebu mewn gwasanaethau cyhoeddus - Ebrill 18

22 Hydref 18

Cenedlaethol

Swyddfa Archwilio Cymru

Addasiadau Tai - Chwefror 18

22 Hydref 18

Cenedlaethol

 

Swyddfa Archwilio Cymru

Sut mae Llywodraeth Leol yn rheoli galw – Digartrefedd - Ionawr 18

Chwefror 18

Cenedlaethol

Swyddfa Archwilio Cymru

 

Adroddiadau Ariannol Llywodraethau Lleol ar gyfer 2016-17 - Rhagfyr 17

 

Cenedlaethol

 

Swyddfa Archwilio Cymru

Caffael Cyhoeddus yng Nghymru - Hydref 17

22 Hydref 18

Cenedlaethol

 

Swyddfa Archwilio Cymru

Llywodraethu da wrth benderfynu ar newidiadau sylweddol mewn gwasanaethau – Crynodeb
Cenedlaethol
 - Hydref 17

 

Cabinet 9th March 18

Cenedlaethol

 

Swyddfa Archwilio Cymru

Tystysgrif Cydymffurfiaeth – Archwiliad o Gynllun Gwella 2017-18 Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf -Tachwedd 17

 

Lleol

Swyddfa Archwilio Cymru

Adroddiad Gwella Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru – Mehefin 2017

Cyngor   21 Mehefin 17

Lleol

Swyddfa Archwilio Cymru