Skip to main content

Gwasanaethau Arlwyo a ragnodir yn feddygol dietau Hysbysiad Preifatrwydd

Hysbysiad preifatrwydd mewn perthynas â phrosesu data personol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf at ddibenion darparu deietau wedi'u rhagnodi'n feddygol

Cyflwyniad

Bwriad yr hysbysiad preifatrwydd yma yw darparu gwybodaeth am sut y bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (cyfeirir ato fel 'Cyngor Rhondda Cynon Taf', 'y Cyngor', 'Awdurdod Lleol', 'ni') yn defnyddio (neu 'brosesu') data personol am unigolion at ddibenion sicrhau bod modd i’r Gwasaaethau Arlwyo ddarparu Deietau wedi'u Rhagnodi'n Feddygol.

Dylech chi ddarllen yr hysbysiad yma yn ogystal â:

 • Hysbysiad preifatrwydd corfforaethol y Cyngor

Y Rheolydd Data

Y Cyngor yw'r rheolydd data ar gyfer y data personol a gaiff eu prosesu at ddibenion sicrhau bod modd i’r Gwasaaethau Arlwyo ddarparu Deietau wedi'u Rhagnodi'n Feddygol.

Mae'r Cyngor wedi'i gofrestru â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth fel rheolydd. Ei gyfeirnod yw Z4870100.

Ymholiadau yn ymwneud â'r hysbysiad preifatrwydd yma

Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau neu ymholiadau yn ymwneud â'r hysbysiad preifatrwydd yma, cysylltwch â charfan y Gwasanaethau Arlwyo:

Drwy anfon e-bost: gwasanaethauarlwyo@rctcbc.gov.uk

Drwy ffonio: 01443 281141

Drwy anfon llythyr: Gwasanaethau Arlwyo, Canolfan Menter y Cymoedd, Parc Hen Lofa'r Navigation, Aberpennar CF45 4SN

Pwy ydyn ni a beth rydyn ni'n ei wneud

Nod Gwasanaethau Arlwyo'r Cyngor yw gwella bwyd a maeth yn ein hysgolion i gryfhau iechyd a lles y disgyblion a chodi safonau dysgu a chyrhaeddiad ar gyfer ein disgyblion. Yn rhan o'r gwasanaeth yma rydyn ni'n darparu ar gyfer disgyblion â gofynion deietegol wedi'u rhagnodi'n feddygol. Mae'r gwasanaeth yn cynnwys:

 • Derbyn atgyfeiriadau yn uniongyrchol gan riant / gwarcheidwad y disgybl trwy borth ar-lein.
 • Y Gwasanaeth Cymorth Gweinyddol - mae'r gwasanaeth yma'n gweithio'n agos â charfanau arlwyo ysgolion i sicrhau bod y rheiny sy'n ymwneud â goruchwylio disgyblion yn effro i ofynion deietegol y disgybl.
 • Staff arlwyo yr ysgolion - y bobl sy'n paratoi, coginio a dosbarthu'r prydau (gan gynnwys staff clybiau brecwast a goruchwylwyr y ffreutur).

Y mathau o ddata personol rydyn ni'n eu prosesu

Rydyn ni'n prosesu data sy'n ymwneud â'r unigolion canlynol er mwyn galluogi'r gwasanaeth i ddarparu'r cymorth perthnasol ar gyfer deietau wedi'u rhagnodi'n feddygol:

 • Enw, ysgol, blwyddyn ysgol (pan gaiff y cais ei gyflwyno) a dyddiad geni'r disgybl.
 • Manylion cyswllt y rhiant / gwarcheidwad, gan gynnwys enw, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost.
 • Gwybodaeth iechyd megis tystiolaeth gan weithiwr proffesiynol sy'n nodi'r cyfyngiadau deietegol sy'n rhaid glynu atyn nhw er mwyn diogelu’r disgybl.

Y mathau o ddata personol rydyn ni'n eu prosesu

Rydyn ni'n prosesu'r categorïau canlynol o ddata personol er mwyn nodi'r unigolion rydyn ni'n darparu gwasanaethau arlwyo ar eu cyfer sydd â deietau wedi'u rhagnodi'n feddygol (a'u teuluoedd):

 • Enw
 • Dyddiad geni
 • Cyfeiriad a Chod Post
 • Manylion cyswllt - enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn
 • Enw ysgol y plentyn
 • Iechyd, megis tystiolaeth gan weithwyr iechyd proffesiynol a meddyginiaeth wedi'i rhagnodi.

Pam rydyn ni'n prosesu data personol

Rydyn ni'n prosesu data personol er mwyn ein galluogi ni i nodi'r disgybl a darparu gwasanaethau arlwyo addas er mwyn diwallu’ranghenion deietegol sydd wedi'u rhagnodi'n feddygol. Mae'n bosibl y bydd hyn yn cynnwys, ond heb ei gyfyngu i'r gweithgareddau canlynol:

 • Darparu pryd bwyd i'r disgybl o'i ddewis ac sy'n bodloni ei ofynion dietegol.
 • Sicrhau lles y disgybl a'i ddiogelu, a hynny o ran darparu bwyd sy'n addas ar gyfer anghenion deietegol y disgybl.

Ein sail gyfreithiol ar gyfer prosesu'r data personol

Yn unol â’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), ein sail gyfreithlon ar gyfer prosesu data personol ar gyfer Deietau wedi'u Rhagnodi'n Feddygol (Gwasanaethau Arlwyo) yw;

 • Rhwymedigaeth Gyfreithiol 6 (c) – prosesu sy'n angenrheidiol ar gyfer rwymedigaeth gyfreithiol sydd wedi'i rhoi i'r rheolwr. 
 • Tasg Gyhoeddus - Erthygl 6 (e) – prosesu sy'n angenrheidiol ar gyfer cyflawni tasg er budd y cyhoedd neu arfer awdurdod swyddogol sydd wedi'i roi i'r rheolwr.
 • Budd sylweddol i'r cyhoedd – Erthygl 9 (2) (g) – prosesu sy'n angenrheidiol er budd sylweddol y cyhoedd, ar sail cyfraith Undebol neu aelod-wladwriaeth sy'n gyfraneddol i'r nod, yn parchu hanfod hawliau diogelu data ac yn darparu mesurau addas a phenodol i ddiogelu hawliau sylfaenol a buddion y person y mae'r data amdano.
 • Atodlen 1, Rhan 2, Dibenion Statudol a Llywodraethol - Deddf Diogelu Data 2018

Mae'r ddeddfwriaeth, y rheoliadau a'r canllawiau sylfaenol sy'n ategu hyn yn cynnwys, ond heb eu cyfyngu i:

 • Bwyta'n Iach mewn Ysgolion a Gynhelir (2014)

Gan bwy neu o ble rydyn ni'n casglu data personol?

Mae'n bosibl y byddwn ni'n derbyn y data personol gan unigolion neu sefydliadau yn y categorïau canlynol:

 • Rhieni / gwarcheidwaid y disgybl 
 • Ysgol y disgybl 
 • Gwybodaeth ddietegol ac alergedd gan weithiwr meddygol proffesiynol 

Gyda phwy rydyn ni'n rhannu data personol?

Mae'n bosibl y byddwn ni'n rhannu'r data personol gyda'r sefydliadau allweddol canlynol er mwyn cefnogi lles ac iechyd y disgybl.

Dim ond y lleiafswm o wybodaeth bersonol sydd ei hangen mewn perthynas â'r diben fydd yn cael ei rhannu.

Pwy

Diben

Y Garfan Arlwyo Ganolog

Galluogi'r gwasanaeth i lunio bwydlenni sy'n addas i ddisgyblion sydd â deietau wedi'u rhagnodi'n feddygol a'u rhoi ar waith.

Staff yr Ysgol

Galluogi staff i nodi'r disgybl er mwyn darparu bwyd sy'n diwallu’ranghenion deietegol wedi'u rhagnodi'n feddygol, a darparu ymateb meddygol addas os yw’r disgybl yn dod i gyswllt neu'n bwyta unrhyw fwyd sy'n achosi ymateb andwyol.

Carfanau Cynhyrchu Bwyd yn yr Ysgol

Galluogi staff i nodi'r disgybl er mwyn darparu bwyd sy'n diwallu’ranghenion deietegol wedi'u rhagnodi'n feddygol, a darparu ymateb meddygol addas  os yw'r disgybl yn dod i gyswllt neu'n bwyta unrhyw fwyd sy'n achosi ymateb andwyol.

Proseswyr Data

Mae proseswr data yn gwmni neu sefydliad sy'n prosesu data personol ar ein rhan. Mae ein proseswyr data yn gweithredu ar ein cyfarwyddyd ni yn unig. Does dim modd iddyn nhw wneud unrhyw beth gyda'r data personol oni bai ein bod ni wedi eu cyfarwyddo nhw i wneud hynny. Fyddan nhw ddim yn rhannu'r wybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad ar wahân i ni nac yn ei defnyddio at eu dibenion eu hunain. Byddan nhw'n dal y data yn ddiogel ac yn eu cadw am y cyfnod rydyn ni wedi'u cyfarwyddo i wneud hynny.

Dyma'r categorïau o brosesyddion data rydyn ni'n eu defnyddio:

-        Darparwyr Systemau TG

Am ba mor hir y byddwn ni'n cadw'r data personol?

Rydyn ni'n cadw'r data personol sydd wedi'u cynnwys yn rhan o gofnodion Gwasanaethau Arlwyo am:

Faint o amser

Rheswm

Byddwn ni'n cadw gwybodaeth bersonol am flwyddyn ar ôl i'r disgybl adael yr ysgol

 

Ar gyfer unrhyw ymholiadau a throsglwyddo cofnodion disgyblion

Er mwyn dilyn egwyddor storio data Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol, mae'r cofnodion yn cael eu hadolygu'n rheolaidd. Dydy'r holl ddata personol ddim yn cael eu cadw. Dim ond data personol sy'n berthnasol sy'n cael eu cadw am y cyfnod cyfan. Caiff unrhyw wybodaeth sy'n amherthnasol yn y tymor hir neu sy'n amherthnasol yn dystiolaethol ei dinistrio yn y cwrs busnes arferol. 

Eich hawliau yn ymwneud â diogelu data

Mae'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn rhoi hawliau pwysig i unigolion, gan gynnwys yr hawl i gael gweld data personol mae'r Cyngor yn eu cadw amdanoch chi.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am eich hawliau o ran gwybodaeth a sut i'w defnyddio nhw. 

Eich hawl i wneud cwyn i'r Cyngor ynghylch diogelu data

Mae'r hawl gyda chi i gwyno i'r Cyngor os ydych chi o'r farn ein bod ni ddim wedi trin eich data personol yn gyfrifol nac yn unol ag arfer da. 

Mae modd i chi wneud hyn drwy gysylltu â'r Gwasanaethau Arlwyo yn uniongyrchol drwy un o'r dulliau cyfathrebu canlynol. Mae modd datrys y rhan fwyaf o bryderon yn gymharol gyflym trwy alwad ffôn syml neu e-bost.

 • E-bost: gwasanaethauarlwyo@rctcbc.gov.uk
 • Ffôn: 01443 281141
 • Anfon llythyr: Gwasanaethau Arlwyo, Canolfan Menter y Cymoedd, Parc Hen Lofa'r Navigation, Aberpennar CF45 4SN

Fel arall, mae modd i chi wneud cwyn ffurfiol trwy Gynllun Adborth Cwsmeriaid y Cyngor gan ddefnyddio'r ddolen ganlynol (Gwneud sylw, canmoliaeth neu gŵyn ar-lein) neu e-bostiwch Swyddog Diogelu Data'r Cyngor: rheoli.gwybodaeth@rctcbc.gov.uk.

Eich hawl i wneud cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ynghylch diogelu data

Mae modd i chi hefyd gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth os ydych chi'n anfodlon â sut rydyn ni wedi defnyddio'ch data. Serch hynny, rydyn ni'n eich annog chi i gysylltu â ni yn gyntaf a rhoi cyfle i ni ymchwilio i'ch pryder a chywiro pethau.

Mae modd cysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth fel a ganlyn:           

 • Cyfeiriad: Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF
 • Rhif y Llinell Gymorth: 0303 123 1113
 • Gwefan: https://www.ico.org.uk