Skip to main content

Hysbysiad Preifatrwydd – Cynllun Cymorth i Brynu Car (Benthyciad)

Sut rydyn ni'n defnyddio eich gwybodaeth bersonol at ddibenion y Cynllun Cymorth i Brynu Car (Benthyciad)

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau ar gyfer cymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddyn nhw.  Mae cynnal y gwaith yma yn golygu bod rhaid i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth am y bobl rydyn ni'n darparu gwasanaethau ar eu cyfer nhw a chadw cofnod o'r gwasanaethau yma. O ganlyniad i gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol am unigolion, mae rhaid i ni sicrhau eu bod nhw'n gwybod beth yw ein bwriad o ran defnyddio a rhannu eu gwybodaeth. 

Yn yr hysbysiad preifatrwydd yma, rydyn ni wedi crynhoi rhai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio eich gwybodaeth bersonol at ddibenion y cynllun cymorth i brynu car (benthyciad). Dylech chi ddarllen yr wybodaeth yma yn ogystal â hysbysiad preifatrwydd corfforaethol y Cyngor.

1.      Pwy ydyn ni a'r hyn rydyn ni'n ei wneud. 

A ninnau'n  Gyngor, rydyn ni'n rhoi benthyciadau i weithwyr i'w helpu nhw i brynu cerbyd  er mwyn cyflawni dyletswyddau eu  cyflogaeth. Rydyn ni'n parhau i dderbyn incwm yn erbyn y benthyciadau yma o dan  delerau'r cytundebau cyfreithiol sydd mewn grym. 

2.      Pa fath o wybodaeth bersonol ydyn ni'n ei chadw ac am bwy?

Rydyn ni'n cadw gwybodaeth am weithwyr presennol a gweithwyr o'r gorffennol  sydd wedi cael benthyciad gan y Cyngor.

Bydd y mathau o wybodaeth rydyn ni'n eu cadw a'u prosesu  fel arfer yn cynnwys:

  • Manylion cyswllt, gan gynnwys enw, cyfeiriad, rhif ffôn a  chyfeiriad e-bost. 
  • Manylion o ran cyflog a'r gyflogres.

3.      O ble mae'r gwasanaeth yn cael fy ngwybodaeth?

  • Gwybodaeth rydych chi wedi'i rhoi, a chithau'n wrthrych y data, e.e. wrth wneud cais   
  • Gwybodaeth wedi'i darparu gan aelodau  o'r cyhoedd e.e. cwyn neu bryder
  • Gwybodaeth wedi'i darparu gan y  gwasanaeth
  • Gwybodaeth gan wasanaethau eraill y Cyngor  

4.      Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol? 

Byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth bersonol  i weinyddu ac adennill taliadau benthyciad.

5.      Beth ydy'r sail gyfreithiol o ran defnyddio'r wybodaeth yma?

Y sail gyfreithiol o ran ein defnydd o'ch gwybodaeth  bersonol fel arfer fydd un neu ragor o'r canlynol:

  • mae angen i ni brosesu eich  gwybodaeth bersonol i fodloni ein rhwymedigaethau cyfreithiol fel  Awdurdod Gweinyddu'r Cytundeb Cyfreithiol.

6.      Ydy'r gwasanaeth yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad arall? 

O bryd i'w gilydd, byddwn ni'n rhannu eich gwybodaeth  bersonol ag ymgynghorwyr a darparwyr gwasanaethau fel bod modd iddyn nhw ein helpu  i gyflawni ein dyletswyddau, ein hawliau a'n disgresiwn wrth ddelio â benthyciadau cymorth i brynu car. Gall y rhain gynnwys:

 Adrannau eraill o'r Cyngor:

  • Adran y Gyflogres – gwirio bod y trothwy o ran milltiroedd blynyddol wedi cael ei fodloni a didynnu taliadau o'r cyflog
  • Yr Adran Credydwyr – trefnu taliad trwy siec neu daliad uniongyrchol

Cyflenwyr a sefydliadau trydydd parti dibynadwy sy'n darparu gwasanaethau ar ein rhan:

  • Darparwr meddalwedd – (Result Software Ltd ar hyn o bryd) cynnal  ein system benthyciad cymorth i brynu car.

Os ydych chi wedi gofyn i ni drefnu taliad uniongyrchol  i gwmni gwerthu ceir, byddwn ni'n cysylltu â'r cwmni a rhannu cyn lleied o wybodaeth â phosibl. 

7.      Am faint o amser fydd y gwasanaeth yn cadw fy ngwybodaeth?

Byddwn ni dim ond yn cadw eich gwybodaeth bersonol cyhyd ag y bydd arnon ni ei hangen i weinyddu'r benthyciad ac i ddelio ag unrhyw gwestiynau neu  gwynion y gallwn ni eu derbyn am hyn, oni bai fod y gyfraith yn ei gwneud hi'n ofynnol i ni ei chadw  am gyfnod hwy.

8.      Eich gwybodaeth, eich hawliau 

Mae'r  Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn rhoi hawliau pwysig i chi,  gan gynnwys yr hawl i gael gweld yr wybodaeth bersonol mae'r gwasanaethau  yn ei chadw amdanoch chi.

Cael rhagor o wybodaeth am eich hawliau gwybodaeth a sut mae'u defnyddio nhw. 

 9.      Cysylltwch â ni 

Os oes  gyda chi unrhyw bryderon neu os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am sut mae'r gwasanaeth yn defnyddio eich  gwybodaeth bersonol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio un o'r dulliau isod:

E-bostio:  refeniw@rctcbc.gov.uk

Dros  y ffôn: 01443 680321

Trwy lythyr: Uwchadran Gwasanaethau Ariannol, Tŷ Bronwydd, Y Porth CF39 9DL