Skip to main content

Hysbysiad Preifatrwydd Grant Caledi i Denantiaid

Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion y Grant Caledi i Denantiaid. 

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau ar gyfer cymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddyn nhw. Mae cynnal y gwaith yma'n golygu bod rhaid i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth am y bobl rydyn ni'n darparu gwasanaethau ar eu cyfer nhw, a chadw cofnod o'r gwasanaethau yna. O ganlyniad i gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol am unigolion, rhaid i ni sicrhau eu bod nhw'n gwybod beth yw ein bwriad o ran defnyddio a rhannu eu gwybodaeth. 

Rydyn ni wedi crynhoi yn yr Hysbysiad Preifatrwydd yma rai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion y Grant Caledi i Denantiaid. Dylech chi ddarllen yr wybodaeth yma yn ogystal â Hysbysiad Preifatrwydd Corfforaethol y Cyngor 

1.     Pwy ydyn ni? Beth ydyn ni'n ei wneud? 

Bydd y Cyngor, ar ran Llywodraeth Cymru, yn gweinyddu'r Grant Caledi i Denantiaid, yn prosesu ceisiadau ac yn dyfarnu grantiau yn unol â gofynion y cynllun. 

I wneud cais am y grant, mae'n rhaid eich bod chi wedi wynebu caledi ariannol o ganlyniad i bandemig Covid-19 a oedd yn golygu eich bod chi ddim wedi gallu talu'ch rhent. 

Byddwch chi:

 • Wedi cronni 8 wythnos neu fwy o ôl-ddyledion rhent rhwng 1 Mawrth 2020 a 30 Mehefin 2021
 • Wedi cael trafferth talu eich rhent neu ôl-ddyledion rhent oherwydd Covid-19
 • Yn denant sy'n byw mewn eiddo sector preifat yng Nghymru
 • Heb dderbyn budd-dal tai na thaliadau costau tai trwy Gredyd Cynhwysol yn ystod y cyfnod roeddech chi wedi cronni'ch ôl-ddyledion rhent.
 • Heb allu talu'ch rhent llawn o gwbl yn ystod y cyfnod aethoch chi i ôl-ddyledion o ganlyniad i Covid-19

Bydd dim modd i chi gael Grant Caledi i Denantiaid os dydych chi ddim wedi dioddef caledi ariannol yn ystod Covid-19 nac os ydych chi wedi gwrthod talu'ch rhent i'ch landlord neu asiant yn fwriadol.

 2.     Pa fath o wybodaeth bersonol rydyn ni'n ei chadw ac am bwy? 

Bydd y mathau o wybodaeth rydyn ni'n eu cadw a'u prosesu yn cynnwys: 

Y Tenant 

 • manylion cyswllt personol; enw, dyddiad geni, cyfeiriad, rhif ffôn, dogfennaeth adnabod ffotograffig
 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Manylion yr aelwyd, gan gynnwys aelodau'r teulu (nifer y dibynyddion) ac unrhyw statws budd-dal

incwm/manylion ariannol, gan gynnwys eich statws cyflogaeth, faint rydych chi'n ei dalu mewn rhent, ôl-ddyledion rhent,

cynilion a gwariant a chadarnhad p'un ai a oes Rhybudd Dadfeddiannu wedi'i gyflwyno ai peidio.

 Landlord

 • Enw, cyfeiriad, manylion cyswllt, manylion banc ac os yw'ch eiddo wedi'i gofrestru gyda Rhentu Doeth Cymru.
 3.     O ble mae'r gwasanaeth yn cael fy ngwybodaeth? 

Bydd yn cael yr wybodaeth: 

 • Oddi wrthych chi, y tenant, pan fyddwch chi'n cyflwyno Ffurflen Mynegi Diddordeb ac yn llenwi'r ffurflen gais. 
 • Gan eich landlord yn cadarnhau gwybodaeth am eich rhent megis eich ôl-ddyledion.
 • Byddwn ni hefyd yn cysylltu â Chredyd Cynhwysol i gadarnhau statws eich budd-dal - e.e. ddim yn gymwys i gael budd-dal yn ystod cyfnod yr ôl-ddyledion
 • Byddwn ni hefyd yn gwirio gydag Adran Treth y Cyngor bod tenantiaid wedi bod yn byw yn yr eiddo yn ystod y cyfnod roeddech chi'n honni bod ôl-ddyledion gyda chi.  

Landlord

 • Byddwn ni'n gwirio'ch gwybodaeth yn erbyn Cofrestr Rhentu Doeth Cymru 

4.     Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol? 

Byddwn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth er mwyn: 

Y Tenant 

 • Sicrhau bod y person sy'n gwneud y cais yn gymwys i gael y grant a’n bod yn dyfarnu'r grant i atal digartrefedd.
 • Os ydyn ni o'r farn bod modd i chi fanteisio ar unrhyw fath arall o gymorth, byddwn ni'n eich cyfeirio chi at asiantaethau partner eraill neu at adrannau'r Cyngor megis y Garfan Datrysiadau Tai. 

Landlord 

 • Gwirio eich bod chi wedi'ch cofrestru gyda Rhentu Doeth Cymru, a gwneud taliad i chi i glirio ôl-ddyledion rhent sy'n ddyledus gan eich tenantiaid.
 • Serch hynny, os nad oes cofnod ohonoch chi a'ch eiddo ar Gofrestr Rhentu Doeth Cymru, byddwn ni'n anfon pa bynnag wybodaeth sydd gyda ni at Garfan Iechyd a Diogelu'r Cyhoedd, gan ei fod yn ofyniad cyfreithiol bod pob landlord preifat yng Nghymru wedi'i gofrestru.  

5.     Beth yw'r sail gyfreithiol o ran defnyddio'r wybodaeth yma? 

Bydd y Cyngor yn prosesu'ch gwybodaeth yn unol â'n dyletswyddau tasg cyhoeddus a byddwn ni'n gweinyddu'r grant ar ran Llywodraeth Cymru

6.     Ydy'r gwasanaeth yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad arall?

Ydy. Fel sydd wedi'i egluro uchod, byddwn ni'n cadarnhau'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu yn erbyn y ffynonellau isod: 

Y Tenant

 • Credyd Cynhwysol
 • Adran Budd-daliadau Tai y Cyngor
 • Carfan Datrysiadau Tai ar gyfer cymorth digartrefedd a chofnodi penderfyniadau 

Landlord

 • Rhentu Doeth Cymru
 • Iechyd y Cyhoedd - os dydych chi ddim wedi cofrestru â Rhentu Doeth Cymru.
 • Adran Gyllid at ddibenion talu 

Llywodraeth Cymru

Bydd gofyn ichi lenwi ffurflen monitro cydraddoldebau. Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn am hyn er mwyn helpu i ddeall y nifer sy'n manteisio ar y cynllun ymhlith gwahanol grwpiau o'r boblogaeth. Eich dewis chi yw cwblhau'r ffurflen ai peidio ac mae'r holl atebion yn anhysbys. Fydd y Cyngor ddim yn cadw unrhyw wybodaeth bersonol nac yn ei rhannu â Llywodraeth Cymru.

7.     Am ba mor hir gaiff fy ngwybodaeth ei chadw? 

Caiff cofnodion eu cadw am o leiaf 7 mlynedd 

8.     Eich gwybodaeth, eich hawliau 

Mae'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn rhoi hawliau pwysig i chi, gan gynnwys yr hawl i gael gweld yr wybodaeth bersonol mae'r gwasanaethau yn ei chadw amdanoch chi. 

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am eich hawliau o ran gwybodaeth a sut i'w defnyddio nhw. 

 9.     Cysylltu â ni 

Os oes unrhyw bryderon gyda chi neu pe hoffech chi wybod rhagor am sut rydyn ni'n trin eich gwybodaeth bersonol, mae modd i chi gysylltu â ni gan ddefnyddio'r dulliau isod: 

E-bost: CronfaGalediTenantiaeth@rctcbc.gov.uk 

Ffôn: 01443 281490 

Anfon llythyr: Tŷ Sardis, Heol Sardis, Pontypridd CF37 1DU