Skip to main content

Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol Covid-19 hysbysiad preifatrwydd

Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion y Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol Covid-19

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau ar gyfer cymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddyn nhw.  Mae cynnal y gwaith yma'n golygu bod rhaid i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth am y bobl rydyn ni'n darparu gwasanaethau ar eu cyfer nhw a chadw cofnod o'r gwasanaethau yma. O ganlyniad i gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol am unigolion, rhaid i ni sicrhau eu bod nhw'n gwybod beth yw ein bwriad o ran defnyddio a rhannu eu gwybodaeth. 

Rydyn ni wedi crynhoi yn yr hysbysiad preifatrwydd yma rai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion y Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol Covid-19. Dylech chi ddarllen yr wybodaeth yma yn ogystal â hysbysiad preifatrwydd corfforaethol y Cyngor.

1.     Pwy ydyn ni? Beth ydyn ni'n ei wneud?

O ganlyniad i bandemig COVID19, mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno nifer o gynlluniau taliadau i gefnogi pobl sydd wedi cael eu heffeithio ac sydd wedi gorfod hunanynysu, naill ai am eu bod wedi profi'n bositif gyda COVID19, neu am eu bod wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi profi'n bositif.

 

Un o'r cynlluniau taliadau sydd ar gael yw'r cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol sy'n cefnogi gweithwyr gofal sy'n gymwys am dâl salwch statudol yn unig pan fyddan nhw'n absennol, neu weithwyr nad ydyn nhw'n gymwys i dderbyn tâl salwch statudol.

 

Mae'n darparu cyllid i ganiatáu i gyflogwyr roi tâl llawn i weithwyr cymwys os nad oes modd iddyn nhw weithio o ganlyniad i COVID19. 

 

Mae Carfan Cyfrifyddu Gwasanaethau Cymuned a Gwasanaethau i Blant y Cyngor yn gweinyddu'r taliadau yma ar ran Llywodraeth Cymru ac yn gweithio'n agos gyda'r holl gyflogwyr cymwys i sicrhau bod gan staff fynediad i'r cynllun.

2.     Pa fath o wybodaeth bersonol rydyn ni'n ei chadw ac am bwy?

Byddwn ni'n cadw gwybodaeth amdanoch chi, fel gweithiwr darparwr gofal, a gwybodaeth am bwy sydd â hawl i'r taliad yma.

Bydd y mathau o wybodaeth rydyn ni'n eu cadw a'u prosesu fel arfer yn cynnwys:

 • Enw
 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Enw'r Cyflogwr
 • Dyddiadau y bu'r gweithiwr yn absennol o'r gwaith
 • Rheswm dros yr absenoldeb
3.     O ble mae'r gwasanaeth yn cael fy ngwybodaeth?

Byddwn ni'n derbyn eich gwybodaeth chi gan eich cyflogwr, gan y bydd ef wedi nodi bod gyda chi hawl i gael y taliad ychwanegol a'ch bod chi wedi darparu ffurflen ddatganiad wedi'i llofnodi sy'n ei awdurdodi i drosglwyddo'ch gwybodaeth i'r Cyngor i brosesu'ch cais.

4.     Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol?

Mae cyfrifoldebau'r Cyngor yn cynnwys;

 • Rheoli cyflawniad gweithredol y cynllun ar ran Llywodraeth Cymru
 • Cysylltu â darparwyr gofal, asiantaethau a'r rhai sy'n cyflogi Cynorthwywyr Personol i sicrhau eu bod yn effro i'r cynllun
 • Darparu ffurflenni datganiad i'ch Cyflogwr, i chi eu llofnodi i gytuno iddyn nhw rannu eich gwybodaeth â ni
 • Casglu a choladu hawliadau cyflogwyr
 • Sicrhau nad oes hawliadau dyblyg (gan ddefnyddio rhif yswiriant gwladol a dyddiadau absenoldeb salwch)
 • Cymharu hawliadau i'r Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol Covid-19 ag unrhyw hawliadau i Gynllun Taliad Cymorth Hunanynysu Llywodraethau Cymru am yr un cyfnod o absenoldeb.
 • Talu hawliadau i Gyflogwyr
 • Sicrhau bod mesurau priodol ar waith i leihau'r risg o dwyll neu golledion.

5.     Beth yw'r sail gyfreithiol o ran defnyddio'r wybodaeth yma?

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data personol o dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) yw:

 • Erthygl 6(1)(e) – tasg er budd y cyhoedd neu arfer awdurdod swyddogol sydd wedi'i roi i'r rheolwr.

Caiff hyn ei gefnogi gan y canlynol;

Canllawiau cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol COVID-19 Llywodraeth Cymru

6.     Ydy'r gwasanaeth yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad arall?

Ydy. Bydd y gwasanaeth yn rhannu eich data gyda'r canlynol;

 

 • Adrannau mewnol y Cyngor gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i, adrannau sy'n gweinyddu Cynllun Taliadau Hunanynysu Llywodraeth Cymru a Chynllun Profi Olrhain Diogelu Covid 19.
 • Llywodraeth Cymru
 • Asiantaethau allanol y Llywodraeth, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) a'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)

7.     Am ba mor hir caiff fy ngwybodaeth ei chadw?

Bydd eich gwybodaeth chi'n cael ei chadw am hyd at 5 mlynedd

8.     Eich gwybodaeth, eich hawliau

Mae'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) yn rhoi hawliau pwysig i chi, gan gynnwys yr hawl i gael gweld yr wybodaeth bersonol mae'r gwasanaethau yn ei chadw amdanoch chi.

 

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am eich hawliau o ran gwybodaeth a sut i'w defnyddio nhw. 

9.     Cysylltu â ni

Os oes gyda chi unrhyw bryderon neu os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am sut mae'r gwasanaeth yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio un o'r dulliau isod:

 

Drwy e-bostio: CYTSS@rctcbc.gov.uk

 

Ffonio: 01443 425005

 

Drwy lythyr: Carfan Cyfrifyddu Gwasanaethau Cymuned a Gwasanaethau i Blant, Tŷ Bronwydd, Y Porth, Rhondda Cynon Taf, CF39 9DL