Skip to main content

Rhwydwaith Cymdogaeth a Chronfeydd Cymunedol

Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol ar gyfer Datblygu'r Gymuned

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau ar gyfer cymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddyn nhw.  Mae cynnal y gwaith yma'n golygu bod rhaid i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth am y bobl rydyn ni'n darparu gwasanaethau ar eu cyfer nhw a chadw cofnod o'r gwasanaethau yma. O ganlyniad i gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol am unigolion, rhaid i ni sicrhau eu bod nhw'n gwybod beth yw ein bwriad o ran defnyddio a rhannu eu gwybodaeth. 

Rydyn ni wedi crynhoi yn yr hysbysiad preifatrwydd yma rai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion Datblygu'r Gymuned. Dylech chi ddarllen yr wybodaeth yma yn ogystal â Hysbysiad Preifatrwydd Corfforaethol y Cyngor.

1. Pwy ydyn ni? Beth ydyn ni'n ei wneud?

Mae'r Garfan Datblygu'r Gymuned yn darparu cymorth i sefydliadau sy'n ymwneud â:

 • Trosglwyddiadau Asedau i'r Gymuned (trosglwyddo adeiladau, tir a gwasanaethau'r Cyngor) i'r gymuned.
 • Cymorth yn y Gymuned i drigolion (ar gais) fel
  • cymorth gyda gweithgareddau personol (casglu meddyginiaeth, siopa, mynd a'r ci am dro)
  • cymorth i ddod o hyd i waith neu hyfforddiant
  • gwybodaeth am wasanaethau'r Cyngor ('Lifeline Plus', gwasanaeth 'Gartref' y llyfrgell)
  • derbyn galwad ffôn gyfeillgar i wirio lles a chynnig cymorth os ydych chi'n teimlo'n unig
 • Rhwydweithiau'r gymdogaeth lle mae pobl leol a phartneriaid yn dod at ei gilydd er budd y gymuned ehangach (gan gynnwys canolfannau hybiau cymunedol)
 • Prosesu ceisiadau am gyllid grant ar ran y Cyngor, Sefydliadau Cymunedol, Llywodraeth Cymru neu Lywodraeth Ganolog y DU, megis (ond heb fod yn gyfyngedig i); Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF), Cronfa Ffyniant Gyffredin (SPF).

2. Pa fath o wybodaeth bersonol rydyn ni'n ei chadw ac am bwy?

Er mwyn i ni gyfathrebu â grwpiau a sefydliadau cymunedol, a darparu’r gefnogaeth orau bosibl, mae angen i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol am y bobl sy’n cymryd rhan yn y gweithgareddau uchod.

Rydyn ni hefyd yn cadw gwybodaeth am sefydliadau a grwpiau cymunedol sydd wedi cymryd rhan mewn datblygiadau Cymunedol yn y gorffennol.

Fel arfer bydd y mathau o wybodaeth sy'n cael eu casglu a'u defnyddio yn cynnwys:

 • Manylion cyswllt, ar gyfer sefydliadau a grwpiau cymunedol, gan gynnwys enw (gan gynnwys ymddiriedolwyr/arwyddwyr), cyfeiriad, rhifau ffôn, cyfeiriadau gwe, cyfrifon Twitter/Facebook, a chyfeiriad e-bost.
 • Cydymffurfio â gofynion cyllid, oedran, rhywedd, cefndir ethnig, anabledd.
 • Rydyn ni cofnodi gwybodaeth sy'n cael ei thrafod yng nghyfarfodydd Rhwydwaith y Gymdogaeth megis; aelodau, datblygiadau'r sefydliad/grŵp, y cymorth sy'n cael ei ddarparu; cyfleoedd cyllido, manylion Cynghorwyr wardiau ac Aelodau'r Cabinet, ac unrhyw achlysuron rydych chi'n dweud wrthon ni amdanyn nhw.

3. O ble mae'r gwasanaeth yn cael fy ngwybodaeth?

Rydyn ni'n cael gafael ar yr wybodaeth yma'n uniongyrchol gan y person/sefydliad sy'n cymryd rhan yn y gweithgaredd datblygu cymunedau, sydd wedi mynegi diddordeb mewn cynllun, neu gan y person sydd wedi gwneud cais am/yn derbyn y cyllid.

 4. Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol?

Byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth yma ar gyfer:

 • Trosglwyddo ymholiadau i adrannau eraill y Cyngor neu Sefydliadau partner a all roi cymorth i chi
 • Cefnogi trosglwyddo asedau'r Cyngor i grwpiau cymunedol
 • Cynnig cyngor, cymorth a chefnogaeth, gan gynnwys cymorth ariannol i grwpiau ar gais
 • Asesu, prosesu a chynorthwyo gyda cheisiadau am gyllid grant (a gwneud taliadau lle bo'n berthnasol)
 • Er mwyn gwella'r gwasanaethau y mae modd i'r Cyngor eu cynnig, byddwn ni naill ai'n ymgynghori â chi'n uniongyrchol (os ydych chi wedi cytuno i wneud hynny) neu'n darparu holiaduron / arolygon cymunedol ehangach
 • Trefnu a chynnal gweithgareddau, er enghraifft Cyfarfodydd Rhwydwaith y Gymdogaeth
 • Paratoi adroddiadau er mwyn dangos bod y prosiect/cynllun yn cael ei gynnal mewn modd addas ac yn unol ag amodau'r cyllid 

 5. Beth yw'r sail gyfreithiol o ran defnyddio'r wybodaeth yma?

Mae'r ddeddfwriaeth Diogelu Data yn nodi ein bod ni'n cael defnyddio a rhannu gwybodaeth bersonol dim ond lle mae gyda ni reswm priodol a chyfreithlon dros wneud hynny.

Ein sail gyfreithlon ar gyfer prosesu gwybodaeth bersonol i gyflawni'r Datblygiadau Cymunedol yw tasg gyhoeddus. Y rheswm am hyn yw y bydd y datblygiadau'n cynnig llawer o fuddion i grwpiau cymunedol newydd, yn ogystal â rhai sydd eisoes wedi'u ffurfio, i ymgymryd â gweithgareddau pellach a fydd yn gwneud pobl yn y gymuned yn effro i’w bodolaeth ac yn caniatáu cyfleoedd i'r grŵp dyfu ac ehangu.  

6. Ydy'r gwasanaeth yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad arall?

Ydy. Byddwn ni'n rhannu'ch gwybodaeth gyda'r sefydliadau cymunedol rydyn ni'n gweithio gyda nhw i gefnogi Datblygiadau yn y Gymuned ac i ddangos cynnydd, gan gynnwys;

 • Sefydliadau Cymunedol
 • Aelodau o Rwydweithiau'r Gymdogaeth ar draws RhCT.
 • Sefydliadau Partner a all ddarparu cefnogaeth a chymorth
 • Lle bo angen, ac mewn perthynas â cheisiadau cyllid grant, byddwn ni'n rhannu'r wybodaeth â Llywodraeth Cymru / Llywodraeth Ganolog y DU (lle bo hynny'n berthnasol, bydd hysbysiad preifatrwydd ar wahân yn cael ei baratoi i egluro pob proses ymgeisio)
 • Adrannau Mewnol y Cyngor, megis Cyllid, Adfywio ac Eiddo'r Cyngor, i sicrhau bod y cymorth a'r cyngor cywir yn cael eu derbyn.  

7. Am ba mor hir caiff fy ngwybodaeth ei chadw?

Byddwn ni ond yn cadw'ch gwybodaeth bersonol cyhyd ag y bydd ei hangen arnom ni i weinyddu gweithgareddau megis Gofynion cyfreithiol Trosglwyddo Asedau Cymunedol, neu i brosesu ceisiadau cyllido. 

8. Eich gwybodaeth, eich hawliau

Mae'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) yn nodi'ch hawliau i chi, gan gynnwys yr hawl i gael gweld yr wybodaeth bersonol mae'r gwasanaethau yn ei chadw amdanoch chi.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am eich hawliau o ran gwybodaeth a sut i'w defnyddio nhw.

 9. Cysylltu â ni

Os oes gyda chi unrhyw bryderon neu os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am sut mae'r gwasanaeth yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio un o'r dulliau canlynol:

Drwy e-bostio: Syd.b.dennis@rctcbc.gov.uk (Rheolwr y Gwasanaeth)

Drwy ffonio: 07471140722 neu 01443 425751

Drwy lythyr: Tŷ Elái, Dwyrain Dinas Isaf, Trewiliam, Tonypandy, CF40 1NY