Skip to main content

Hysbysiad Preifatrwydd Buddion Staff

Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol chi ar gyfer prosesu a gweinyddu cynlluniau Buddion Staff RhCT.

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau ar gyfer cymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddyn nhw.  Mae cynnal y gwaith yma'n golygu bod rhaid i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth am y bobl rydyn ni'n darparu gwasanaethau ar eu cyfer nhw a chadw cofnod o'r gwasanaethau yma. O ganlyniad i gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol am unigolion, mae rhaid i ni sicrhau eu bod nhw'n gwybod beth yw ein bwriad o ran defnyddio a rhannu eu gwybodaeth. 

Rydyn ni wedi crynhoi yn yr hysbysiad preifatrwydd yma rai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion gweinyddu a phrosesu Cynlluniau Buddion Staff RhCT. Dylech chi ddarllen yr wybodaeth yma ar y cyd â hysbysiad preifatrwydd corfforaethol y Cyngor. Hysbysiad preifatrwydd corfforaethol y Cyngor.

1.    Pwy ydyn ni, beth rydyn ni'n ei wneud.

Caiff cynlluniau Buddion Staff RhCT eu gweinyddu gan Garfan Datblygu'r Gweithlu sy'n rhan o'r Adran Adnoddau Dynol. Mae modd i holl staff RhCT fanteisio ar becyn buddion yn rhan o'u contractau cyflogaeth.

Mae RhCT yn defnyddio cyflenwr trydydd parti, sef I-COM Works, er mwyn cynnal system ar-lein y mae modd i staff ei defnyddio i fanteisio ar amrywiaeth eang o fuddion i staff. Trwy ddefnyddio'r system yma, caiff staff eu hatgyfeirio i wefannau cwmnïau eraill sy'n cynnig Cynllun Buddion i Staff trwy ildio/aberthu cyflog, e.e. Tusker ar gyfer ceir, Halfords ar gyfer beiciau a Let's Connect ar gyfer technoleg.

Mae modd i staff lawrlwytho e-gerdyn gostyngiadau (Vectis) y mae modd ei ddefnyddio er mwyn manteisio ar amrywiaeth o ostyngiadau a chynigion, gan gynnwys gostyngiadau mewn siopau a bwytai'r stryd fawr.

2.    Pa fath o wybodaeth bersonol rydyn ni'n ei chadw ac am bwy

Bydd y mathau o wybodaeth rydyn ni'n eu cadw a'u prosesu fel arfer yn cynnwys:

 • Manylion personol e.e. enw, cyfeiriad, dyddiad geni, Rhif Yswiriant Gwladol
 • Manylion cyswllt e.e. rhif ffôn a chyfeiriad e-bost
 • Manylion ariannol e.e. gwybodaeth am eich cyflog
 • Eich Rhif Cyflogres

Mae'r wybodaeth sy'n cael ei chadw a'i phrosesu ar gyfer gweithwyr cyflogedig yn unig.

3.    O ble mae'r gwasanaeth yn cael fy ngwybodaeth?

Caiff eich rhif cyflogres, sydd ei angen at ddibenion dilysu, ei lawrlwytho o system integredig adran Adnoddau Dynol / adran y Gyflogres Cyngor RhCT.

Caiff unrhyw wybodaeth arall sy'n cael ei defnyddio yn ystod y broses buddion staff ei mewnbynnu i'r gwefannau buddion staff perthnasol gan yr unigolyn sy'n cyflwyno cais am y cynnyrch. Caiff yr wybodaeth yma ei chasglu a'i hanfon i Adran Adnoddau Dynol RhCT.

4.    Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol?

Caiff yr wybodaeth rydyn ni'n ei derbyn ei defnyddio i gymeradwyo cais gan aelod o staff am gynnyrch yn rhan o'r cynllun buddion staff.

Mae cofnodion staff yn cael eu defnyddio i wirio cymhwysedd ar gyfer cynlluniau ildio/aberthu cyflog.  Er enghraifft, bydd adran y Gyflogres yn cynnal gwiriad er mwyn sicrhau nad yw gweithwyr cyflogedig yn mynd yn is na'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol pan fydd taliadau yn cael eu didynnu, i brosesu taliadau i'r cynllun ac i brynu nwyddau. Byddwn ni hefyd yn gwirio a yw'r aelod o staff yn destun unrhyw newidiadau cytundebol neu a yw wedi rhoi hysbysiad yn ddiweddar i adael y sefydliad.

Fydd sefydliadau trydydd parti ddim yn cael yr wybodaeth yma. Rydyn ni dim ond yn rhoi gwybod bod modd i'r sefydliad symud ymlaen â'r pryniant.

5.    Beth yw'r sail gyfreithiol o ran defnyddio'r wybodaeth yma?

Mae deddfwriaeth Diogelu Data yn nodi bod hawl gyda ni i ddefnyddio a rhannu gwybodaeth bersonol mewn achosion lle mae gyda ni reswm priodol a chyfreithlon dros wneud hynny yn unig. Dyma ein seiliau cyfreithiol ar gyfer prosesu gwybodaeth bersonol:

Buddiannau cyfreithlon – Mae gan y Cyngor fuddiant cyfreithlon i gynnig pecynnau buddion a chynlluniau ildio/aberthu cyflog i'w aelodau o staff.

Rhwymedigaeth gyfreithiol – Ac yntau'n gyflogwr, mae gan Gyngor RhCT ddyletswydd o dan ddeddfwriaeth Isafswm Cyflog Cenedlaethol i sicrhau nad yw unrhyw ddidyniadau yn golygu bod yr unigolyn yn derbyn cyflog sy'n is na'r isafswm cyflog cenedlaethol.

6.    Ydy'r gwasanaeth yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad arall?

Er mwyn i'r Gwasanaeth ymgymryd â'i ddyletswyddau mewn perthynas â'r Cynllun Buddion Staff, mae rhaid i ni rannu gwybodaeth gyda'r canlynol:

Adrannau eraill o'r Cyngor:

 • Adran y Gyflogres

Sefydliadau eraill (fel sydd wedi'u nodi ym mhwynt 1):

 • I-COM Works
 • Tusker
 • Halfords
 • Let's Connect
 • Vectis
 • Salary Finance

7.    Am faint o amser bydd fy ngwybodaeth yn cael ei chadw?

Caiff yr wybodaeth yma ei chadw am gyfnod sy'n cyfateb i hyd y contract perthnasol rhwng y darparwr a'r aelod o staff. Caiff cofnodion ariannol eu cadw am saith mlynedd.

8.    Eich gwybodaeth, eich hawliau

Mae'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data yn rhoi hawliau pwysig i chi, gan gynnwys yr hawl i gael gweld yr wybodaeth bersonol mae'r gwasanaethau yn ei chadw amdanoch chi.

Dyma ragor o wybodaeth am eich hawliau gwybodaeth a sut i'w defnyddio nhw.  

9.    Cysylltu â ni

Os oes unrhyw bryderon gyda chi neu os ydych chi eisiau gwybod rhagor am sut rydyn ni'n trin eich gwybodaeth bersonol, mae modd i chi gysylltu â ni gan ddefnyddio'r dulliau isod:

Anfon e-bost: BuddionStaffRhCT@rctcbc.gov.uk

Ffonio: 01443 570041

Anfon llythyr: Prif Adeiladau'r Cyngor, Heol Gelliwastad, Pontypridd CF37 2DP