Skip to main content

Cynghorau Cymuned, Tref a Chynghorwyr

Cynghorau Cymuned / Tref yw'r dull mwyaf lleol o lywodraethu yng Nghymru a Lloegr. Maen nhw'n annibynnol o lefelau eraill o lywodraeth leol, h.y. Cyngor Bwrdeistref Sirol. Serch hynny, maen nhw'n cynnal perthynas waith agos â nhw. Mae 11 Cyngor Cymuned yn RhCT ac un Cyngor Tref - ym Mhontypridd.

Cynghorwyr Tref/Cymuned

Mae gan Gynghorwyr Tref/Cymuned ddiddordeb gweithredol yn eu cymunedau lleol. Maen nhw'n cynrychioli pobl leol ac yn gweithio mewn partneriaeth gyda nhw ac eraill pan fo angen. Maen nhw'n helpu i hwyluso'r ddarpariaeth o wasanaethau a chyfleusterau lleol a gwneud penderfyniadau sy'n ffurfio polisi eu Cyngor.

Dyw Cynghorwyr Tref/Cymuned ddim yn cael eu talu ac maen nhw'n gorfod gweithredu yn ôl Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol a datgan eu buddiannau ariannol. Rhaid i Gynghorwyr Tref/Cymuned hefyd ddatgan diddordeb personol neu ragfarn mewn unrhyw fater o dan drafodaeth mewn cyfarfod Cyngor Cymuned/Tref.

Manylion cyswllt ar gyfer Cynghorau Tref/Cymuned lleol

Cwm Cynon

Cyngor Cymuned Ynys-y-bŵl a Choed y Cwm


The Old Police Station

Paget Street

Ynysybwl

CF37 3LF

Ffôn:  07951 117876
Cyngor Cymuned y Rhigos

Alison Williams

 

Ffôn: 07825 748 838

Cyngor Cymuned Hirwaun a Phenderyn

Emma Nelmes,

Neuadd y Pentref
Hirwaun
Aberdâr
CF44 9SL 

Ffôn: 01685 812850

Taf-Elái

Pontypridd Town Council

Tony Graham

Cyngor Tref Pontypridd
Swyddfeydd Dinesig y Cyngor
133 Berw Road
Pontypridd
CF37 2AA

 Ffôn: 01443-490740
Cyngor Cymuned Llanilltud Faerdref

Claire Hendy

Neuadd Blwyf
Prif Ffordd
Pentre'r Eglwys
Pontypridd
CF38 1PY

Ffôn: 01443 209779
Cyngor Cymuned Llantrisant

Geraint Hopkins,                  

Swyddfeydd Newydd y Plwyf                         

Neuadd Caelan,

Newbridge Road,

Llantrisant
CF72 8EX

Ffôn: 01443 223796
Llanharan Community Council

Leigh Smith

2 Chapel Road 

Llanharan 

CF72 9QA

Ffôn: 01443 231430
Cyngor Cymuned Llanhari

Mrs Gillian Lewis
Groes Sannor
Degar Road
Llanharry
Pontyclun
CF72 9JX

Ffôn:  01443 223007
Cyngor Cymuned Tonyrefail

Ms Joanna Van Tonder
Swyddfa Mynwent Trane
Gilfach Road
Tonyrefail
Porth

CF39 8HL

Ffôn: 01443 673991
Cyngor Cymuned Y Gilfach-goch

Dawn Walters
Etna Terrace

Gilfach Goch

Porth

CF39 8SU

Ffôn:  01443 637 415
Cyngor Tref Pont-y-clun

Julius Roszkowski,                          

Canolfan Cymuned Pont-y-clun      

Heol yr Orsaf,

Pont-y-clun. 
CF72 9EE

Ffôn:  01443 238500
Cyngor Cymuned Ffynnon Taf

Adrian Isaacs

Clerk to Taff’s Well and Nantgarw Community Council

Community Block

Ffynnon Taf Primary

Cardiff Road

Taff’s Well

CF15 7PR

Ffôn: 07949 309812