Skip to main content

Polisïau Caffael

Cyfle Cyfartal

Bydd y Cyflenwr a Enwebir yn gweithredu polisi cyfle cyfartal ac mae'n gwarantu y bydd y polisi yma'n cydymffurfio â phob dyletswydd berthnasol.

Diogelu Corfforaethol

Mae diogelu ac amddiffyn plant ac oedolion sydd mewn perygl yn un o flaenoriaethau pennaf Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

Mae'r Cyngor yn gweithredu yn unol â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004.

Chwythu'r chwiban

Os ydych chi o'r farn bod un o weithwyr y Cyngor yn gwneud rhywbeth sy'n cael ei ystyried yn ddrygioni difrifol, mae'r Cyngor eisiau cael gwybod am y mater.

Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn glynu at 12 ymrwymiad Llywodraeth Cymru sydd wedi'u nodi yn Cod Arfer Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi. Mae'r ymrwymiadau yma'n sicrhau bod pobl yn cael eu trin yn deg ac â pharch wrth gaffael nwyddau a gwasanaethau.

Caethwasiaeth Fodern a Masnachu Pobl

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i fynd i’r afael â Chaethwasiaeth Fodern a fydd dim goddefgarwch i unrhyw enghraifft ohoni o fewn ei gadwyn gyflenwi.

Mae modd gweld ein Adroddiad a Datganiad Caethwasiaeth Fodern

Os ydych chi'n gontractwr neu'n cyflenwi nwyddau i Gyngor Rhondda Cynon Taf, bwriwch olwg ar ein Canllaw i fynd i'r afael â Chaethwasiaeth Fodern yn ein Cadwyn Cyflenwi