Skip to main content

Diogelu Corfforaethol

Mae Materion Diogelu yn Fater i Bawb

Mae Materion Diogelu yn Fater i Bawb, ni waeth p'un a ydych chi'n gweithio i'r Cyngor neu ar ei ran.

Mae gan bob plentyn, person ifanc ac oedolyn sydd mewn perygl yr hawl i fyw mewn cymuned ddiogel ac i gael ei amddiffyn rhag cael ei niweidio, ei esgeuluso, ei ecsbloetio a'i gam-drin. Mae diogelu yn flaenoriaeth uchel i'r Cyngor ac mae cyfrifoldeb ar bob un ohonon ni i wneud ein gorau ar bob achlysur. Mae gan holl weithwyr, cynghorwyr, gwirfoddolwyr a chyflenwyr/darparwyr gwasanaethau Cyngor Rhondda Cynon Taf rôl werthfawr a hanfodol i gadw pobl yn ddiogel. 

Mae'r Polisi Diogelu Corfforaethol yma yn fframwaith ar gyfer pob Gwasanaeth yn y Cyngor. Mae'n amlinellu cyfrifoldebau o ran diogelu plant ac oedolion sydd mewn perygl, a dulliau o wirio bod y Cyngor yn bodloni ei ddyletswyddau.